Algemene vergadering Raad van Bestuur Bestuurscomité PBW LOC Centrumraad Directeur Algemeen secretariaat Directieraad Beleidsmedewerkers Inhoudelijke verantwoordelijkheden Kwaliteit Teamleiders Vorming Versterken schoolteam PSF Systeemcrisis Integrale Jeugdhulp PSF Leren en studeren Diagnostiek Leren en studeren Specifieke noden - BuO BuO Specifieke noden OLB Leerrecht OLB Trajectteam DO - Duaal leren PGZ Medische documenten SES - GOK - KB KB ICT & LARS - Communicatie LARS coaches administratief LARS leerlingendossier ICT coveranten PVOC Verwijsgids Logistiek overleg Medisch overleg Bediendenvergadering ICT Informatieveiligheid Materieel en financieel overleg Feestcomité Infoteam Kempen Medisch team noord Medisch team zuid Vestigingen Onthaalteam Trajectteam Trajectteam Taakgroep Rol Werkgroep Algemene vergadering
Draagt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie en voert de wettelijke verplichtingen uit: goedkeuring van statuten van de vzw, aanstelling bestuurders, uitsluiting leden, goedkeuring van jaarrekening en begroting.
Raad van bestuur
Heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer te stellen die binnen het maatschappelijk doel vallen.
Stelt de directieleden aan, bewaakt de doelstellingen van de organisatie en formuleert de missie en visie van de organisatie.
Bepaalt het financieel beleid en treedt ook op als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen.
Bestuurscomité
Bestaat uit gemandateerde bestuurders uit Vrij CLB Kempen en CLB Het Kompas.
De Raad van Bestuur draagt een aantal verantwoordelijkheden over naar het bestuurscomité.
Het bestuurscomité bespreekt thema's die relevant zijn voor beide CLB's, zoals de organisatiestructuur en het personeelsbeleid.
PBW: Overlegorgaan voor preventie en bescherming op het werk
Samengesteld uit twee partijen met gelijkwaardige inbreng:
  • De directie en afgevaardigden van de raad van bestuur
  • Een groep afgevaardigden van de werknemers
Draagt actief bij tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Helpt het preventiebeleid mee opstellen, uitvoeren en evalueren.
LOC: Lokaal onderhandelingscomité
Wettelijk overleg- of onderhandelingsorgaan, samengesteld uit twee partijen met gelijkwaardige inbreng:
  • De directie en afgevaardigden van de raad van bestuur
  • Een groep afgevaardigden van de werknemers
Bevoegd voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden op centrumniveau. Regelt o.a. de arbeidsverhoudingen tussen het centrumbestuur en het personeel.
Centrumraad
Bestaat uit vertegenwoordigers van het CLB zelf, de scholen, ouders, en leerlingen.
Is een inspraakorgaan over de samenwerking tussen school en CLB.
Doel: de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding optimaliseren en samenwerking stimuleren door systematisch overleg.
Directeur
  • Is verantwoordelijk voor het algemeen goed functioneren van het CLB en zorgt er voor dat de missie en visie worden omgezet in concrete plannen en initiatieven.
  • Waakt er over dat de werking beantwoordt aan de decretale en andere wettelijke en reglementaire bepalingen. Overlegt daarover met het bestuurscomité en geeft verantwoording aan de raad van bestuur.
  • Leidt de directieraad en werkt in overleg met de directieraad aan de uitvoering van de opdrachtsverklaring van Vrij CLB Kempen.
Algemeen secretariaat
Staat in voor het personeelsbeheer, de boekhouding, de centrale toelevering van materiaal, het uitvoeren van al het secretariaatswerk dat beter centraal dan lokaal wordt gedaan.
Directieraad
Bestaat uit de vestigingscoördinatoren en de directeur.
Stelt richtlijnen op voor de uniforme uitvoering van het dagelijks beleid en de inhoudelijke thema’s.
De coördinatoren zijn in hun vestiging verantwoordelijk voor het uitvoeren van de concrete doelen van het CLB.
Beleidsmedewerkers
Werken samen met de coördinatoren over de inhoudelijke verantwoordelijkheden.
Geven het dagelijks beleid mee concreet gestalte, door het opvolgen en laten doorstromen van de recente ontwikkelingen in het thema waarvoor ze verantwoordelijk zijn en door de implementatie ervan op de werkvloer.
Inhoudelijke verantwoordelijkheden
In de opdracht van het CLB onderscheiden we een aantal inhoudelijke taken. Coördinatoren en beleidsmedewerkers zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij formuleren richtlijnen en zorgen voor de uitvoering ervan. Ze overleggen daarover met vertegenwoordigers uit de teams.
Kwaliteit
De coördinator kwaliteit is verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling in het CLB. Dat gaat zowel over het beleid als over de werking van de organisatie en de bijhorende lopende processen.
Teamleiders
Coachen hun onthaal- of trajectteam en bewaken de toepassing van de richtlijnen en de expertise op de werkvloer.
Vorming
Het opleidings- en vormingsaanbod en het pedagogisch beleid van het centrum bepalen, organiseren en coördineren, in het kader van de opdracht van het centrum en in overleg met de directie en de andere betrokken partijen.
Het is de bedoeling optimaal aan de noden van de aanwezige personeelsgroep te voldoen en daarbij ook in te spelen op de behoeften van de cliëntsystemen (leerlingen, ouders en leerkrachten).
Met behulp van een vormingsplan wordt voorzien in een inhoudelijke ondersteuning van de medewerkers, zowel individueel als in expertisegroepen en op het niveau van de teams.
Versterken schoolteam
CLB medewerkers hebben de opdracht om leerlingbegeleiding op school te versterken in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm. Dit gebeurt door het inzetten van de kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingbegeleiding.
PSF
Het psychisch en sociaal functioneren (PSF) van een leerling heeft rechtstreeks invloed op zijn welbevinden en schoolse beleving en omgekeerd. Het CLB gaat op dat vlak in op heel wat individuele hulpvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast werken we preventief waar mogelijk en remediërend waar nodig.
Systeemcrisis
Soms wordt een school getroffen door een gebeurtenis met een ernstige impact op het functioneren van de school als systeem.
De expertisegroep Systeemcrisis bestaat uit deelnemers van elk trajectteam.
Zij ondersteunen de school bij een crisis op schoolniveau, samen met de CLB-onthaalmedewerker voor die school en houden het crisisstappenplan actueel.
Integrale Jeugdhulp
Binnen de rol IJH volgen wij de werking en wijzigingen in het jeugdhulplandschap van nabij op.
We werken actief samen met netwerkpartners en bespreken hoe we samen de leerling centraal kunnen zetten in de jeugdhulpverlening.
We vergroten onze IJH kennis en vaardigheden en bespreken situaties van verontrusting. Werken volgens Signs Of Safety staat hierin voor ons centraal.
Leren en Studeren
De expertisegroep leren&studeren is een groep medewerkers die expertise verwerven rond het thema leren&studeren.
Het gaat dan zowel over inhoudelijke zaken zoals de PRODIA-protocollen als het methodisch werken (HGD-HGW).
Zij wisselen ervaringen uit en volgen nieuwe tendensen op.
Ze zorgen voor de doorstroom van de informatie naar de teams.
Diagnostiek
We willen met onze medewerkers ervaringen rond diagnostische instrumenten uitwisselen en nieuwe evoluties in diagnostiek opvolgen.
Daarnaast willen we ook aandacht hebben voor het op een kwaliteitsvolle en zorgzame manier gebruiken van diagnostiek bij kansengroepen (= faire diagnostiek).
Specifieke noden, BuO
We brengen de specifieke noden bij leerlingen die extra zorg nodig hebben in kaart.
Samen met de school zoeken we naar ondersteunende maatregelen op maat van de leerling.
Als de zorg in het gewoon onderwijs ontoereikend is, verwijzen we de leerling naar onderwijs op maat (Buitengewoon onderwijs of individueel aangepast curriculum).
BuO
De expertisegroep Buitengewoon Onderwijs (BuO) is een groep medewerkers die werkzaam zijn in het buitengewoon onderwijs.
Zij wisselen ervaringen uit om zo expertise te verwerven, volgen nieuwe regelgeving en procedures op en informeren de collega’s daarover.
Specifieke noden
De expertisegroep Specifieke noden is een groep medewerkers die expertise verwerven rond het M-decreet en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Zij wisselen ervaringen uit, volgen nieuwe regelgeving en procedures op en informeren de collega’s.
OLB: Onderwijsloopbaanbegeleiding
Het CLB begeleidt samen met de school kinderen en jongeren bij de uitbouw van hun onderwijsloopbaan en wil er mee voor zorgen dat ze de competenties ontwikkelen om hun eigen loopbaan in handen te nemen.
Gedurende de onderwijsloopbaan evolueert de leerling van het kind dat begeleid wordt naar een zelfstandig handelend persoon die beslissingen neemt over zijn toekomst.
Leerrecht
Wat leerrecht en leerplichtbegeleiding betreft, werken we preventief om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden om zo ieders kansen te bevorderen.
In dit kader doen we aan leerplichtbegeleiding bij problematische afwezigheden en gaan we met de leerling op zoek naar alternatieve trajecten zoals time-out, zorg-boerderijen e.d.
OLB trajectteam en onthaal
Elk onthaalteam van Vrij CLB Kempen heeft een verantwoordelijke voor onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB).
Hij zorgt voor de informatiedoorstroming in het team op het vlak van OLB opdat de medewerkers kwaliteitsvolle trajecten zouden kunnen lopen bij moeilijke keuzes en vragen in verband met OLB op een kwaliteitsvolle manier kunnen onthalen en beantwoorden.
Deeltijds onderwijs en duaal leren
Deze groep bestaat uit de medewerkers van Vrij CLB Kempen die werken in de stelsels van leren en werken.
Ze leren het werkveld kennen en de partners daarin.
Ze formuleren een visie en zoeken concrete uitvoering van de leerlingenbegeleiding in het decreet Leren en Werken.
Preventieve Gezondheidszorg (PGZ)
De positie van het CLB, dat werkt met schoolgaande kinderen, maakt haar een geschikte organisatie om preventieve activiteiten te ontwikkelen om de gezondheid van leerlingen te handhaven op langere termijn.
Medische consulten en vaccinaties maken daar deel van uit.
Naast ziektepreventie houdt preventieve gezondheidszorg ook gezondheidsbevordering in.
“Voorkomen” kan enkel door bewustwording en te streven naar een gezonde levensstijl.
Medische documenten
Een team van artsen en paramedische medewerkers zorgt voor een overzicht en update van alle medische folders en brieven voor het cliënteel.
Socio-Economische-Status (SES) – Gelijke OnderwijsKansen (GOK) – Kansenbevordering (KB)
Vrij CLB Kempen onderneemt actie om leerlingen (en hun context) die bedreigd zijn in hun leer-en ontwikkelingskansen extra te ondersteunen.
We zetten o.a. in op de basishouding van de CLB’er, het onthaal van anderstalige nieuwkomers, werken met tolken, diversiteit,...
We hebben als CLB bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun leerproces en ontwikkeling bedreigd worden omwille van hun sociale achtergrond en leefomgeving.
Vrij CLB Kempen is er voor alle leerlingen en hun ouders, ook zij die het moeilijk hebben om tot bij ons te komen. We vinden het belangrijk dat alle medewerkers extra aandacht hebben voor leerlingen die minder kansen hebben tijdens hun schoolloopbaan.
KB: Kansenbevordering
De expertisegroep Kansenbevordering (KB) bestaat uit medewerkers van alle vestigingen.
Zij zorgen voor de doorstroom van relevante informatie naar de teams.
ICT & LARS – Communicatie
Communicatie: Interne en externe communicatie, met grote variatie in niveaus, doelgroepen, intenties, enz.
Communicatie plannen, zowel op niveau van het CLB als op het niveau van de vestigingen, de teams en de individuele medewerkers

ICT: Door middel van moderne informatie en communicatie technologie tracht Vrij CLB Kempen te werken aan een duidelijke en transparante interne en externe communicatie en maakt het werk van een overzichtelijk elektronisch leerlingendossier (LARS).
LARS coaches administratief
Deze groep bestaat uit de administratief medewerkers die dossierbeheerder zijn in het elektronisch leerlingendossier (LARS).
Zij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot LARS op om ervoor te zorgen dat alle administratief medewerkers op dezelfde manier tewerk gaan.
LARS leerlingendossier
In elk medisch team en in elk onthaal- en trajectteam is er minstens één medewerker die verantwoordelijk is voor het elektronisch leerlingendossier (LARS).
Hij volgt de richtlijnen ter zake nauwgezet op en ijvert ervoor dat elke collega op een zelfde manier activiteiten registreert in het elektronisch leerlingendossier.
ICT coveranten
De computerverantwoordelijken (coveranten) zijn de eerste aanspreekfiguren voor de andere medewerkers als ze een probleem met de plaatselijke ICT-uitrusting hebben.
Ze doen aan eerste 'trouble shooting'. Ze signaleren problemen die ze zelf niet kunnen oplossen aan de ICT-ers.
Ze helpen o.l.v. de ICT-ers bij het instellen en onderhouden van de computerinfrastructuur, en dat zowel op het vlak van hardware als van software.
PVOC Verwijsgids
We willen op een deskundige en objectieve manier onze draaischijffunctie kunnen waarmaken.
Daarom hebben we een online beschikbare verwijsgids gemaakt.
De werkgroep actualiseert de gegevens en stimuleert de medewerkers tot het gebruik van de verwijsgids.
Vrij CLB Kempen werkt hiervoor samen met alle andere vrije CLB’s van de provincie Antwerpen.
Logistiek overleg
Regelmatig overleg met sleutelfiguren moet de logistieke uitbouw garanderen.
Dat gaat over plannen, uitvoeren en evalueren.
Op dit ogenblik wordt dit overleg ad hoc samengeroepen.
Medisch overleg
Dit overleg wordt gehouden door de medisch coördinator, de beleidsmedewerker en medewerker medische ondersteuning.
Bediendenvergadering
Systematisch overleg van alle administratieve medewerkers en het beleid.
Bespreking van de concrete werkinhouden in functie van gelijk gerichtheid, informatie-uitwisseling, vorming en visievorming.
ICT informatieveiligheid
Deze groep bestaat uit de directeur, de ICT-coördinator, de ICT-er, en het aanspreekpunt informatieveiligheid. Zij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).
Hiertoe implementeren zij maatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van persoonsgegevens moeten waarborgen.
Materieel & Financieel overleg
Overleg met betrekking tot de besteding van de financiële middelen en de uitbouw van de infrastructuur.
Hieraan nemen de directeur, secretariaatsmedewerkers en een vertegenwoordiging van het bestuur.
Feestcomité
Deze groep zoekt interessante invullingen voor ontmoetingsmomenten zoals de startdag (teambuilding), waarbij personeelsleden elkaar ook leren kennen op een aangename manier, zonder directe link met het concrete werk.
Infoteam Kempen
Het infoteam staat in voor het collectief aanbieden van informatie over de studiekeuze om leerlingen en ouders te ondersteunen in het maken van een doordachte keuze.
Op fysieke en digitale wijze bieden zij informatie aan groepen leerlingen en hun ouders voor de volgende scharniermomenten: 'naar het SO', 'naar de tweede graad', 'naar het Hoger onderwijs/arbeidsmarkt'. Hierbij hebben zij naast het regulier aanbod, ook een aanbod op maat voor kansengroepen.
Het Infoteam bestaat uit medewerkers van verschillende vestigingen en verschillende teams.
Medisch team Noord
Er zijn twee medische teams volgens de geografische indeling noord en zuid. Zij staan in voor het kwaliteitsvol uitvoeren van medisch onderzoek in functie van de volksgezondheid.
Zij volgen de vaccinatiestatus van de leerlingen op en zorgen voor het toedienen van vaccins.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van profylactische maatregelen.
Medisch team Zuid
Er zijn twee medische teams volgens de geografische indeling noord en zuid. Zij staan in voor het kwaliteitsvol uitvoeren van medisch onderzoek in functie van de volksgezondheid.
Zij volgen de vaccinatiestatus van de leerlingen op en zorgen voor het toedienen van vaccins.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van profylactische maatregelen.
Vrij CLB Kempen heeft 5 vestigingen.
Elke vestiging begeleidt een deel van ons werkgebied.
Daarin begeleiden we zowel scholen van het gemeentelijk onderwijsnet als scholen van het vrij onderwijsnet (katholiek onderwijs).
De vestiging is de link tussen een personeelslid en de scholen onder contract; het is de plaats van tewerkstelling.
Onthaalteam
Aan elke school is een contactpersoon van het CLB verbonden.
Hij of zij onthaalt elke nieuwe vraag in de school tijdens geplande overlegmomenten of soms ook tussendoor.
De contactpersoon kan, na de verheldering van de vraag, een handelingsgericht advies geven, de vraag doorgeven aan het trajectteam of verwijzen naar externe hulpverlening.
Contactpersonen overleggen in een onthaalteam.
Elke vestiging heeft minstens een onthaalteam.
Trajectteam
Dit team werkt nauw samen met een onthaalteam.
Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam aan hen doorgeeft. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen om een aantal begeleidingsgesprekken te doen. We spreken dan van een begeleidingstraject.
Soms zullen ze beslissen dat het nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Ze zullen dan een diagnostisch traject starten.
Zij zijn de draaischijf voor contacten met externe partners uit de hulpverlening van leerlingen.
Taakgroep
Een taakgroep is er om taken onder mandaat uit te voeren.
Representatieve vertegenwoordiging van de personeelsgroep is geen prioriteit, wel de competentie van de groepsleden t.a.v. de taak.
De samenstelling is dus afhankelijk van de gestelde taak.
Een taakgroep is uitvoeringsgericht; het overleg dient vooral voor de coördinatie en het onderling afstemmen van de activiteiten.
Rol
In Vrij CLB Kempen onderscheiden we twee soorten rollen:
  • Expertiserollen: Voor bepaalde vragen is er een expertise nodig die niet elk teamlid even grondig hoeft te beheersen. In elk team is er een collega die zich concentreert op een welomschreven inhoudelijk aspect van de werking. Hij zal soms vergaderen met collega’s van andere teams die deze rol hebben opgenomen. Op deze manier zullen alle expertises die nodig zijn voor een goede teamwerking in het team aanwezig zijn.
  • Regelrollen: Deze rollen zijn bedoeld om de zelfredzaamheid van de organisatie te verhogen. Een teamlid met een bepaalde regelrol waakt erover dat er volgens afgesproken procedures wordt gewerkt (bv. Registratie in het elektronisch leerlingendossier).
Werkgroep
Een werkgroep wordt ingericht op initiatief van de directieraad.
Doelstellingen en werking worden geëxpliciteerd in het beleidsplan onder het betrokken resultaatsgebied.
Elke vestiging is in de werkgroepen vertegenwoordigd.
De voorstellen zijn niet bindend voor de directieraad maar hebben een duidelijke en gerespecteerde plaats in de participatieve besluitvorming.