CLB en Huisonderwijs

De rol van het CLB bij de aanvraag van huisonderwijs 

Als ouder kan je beslissen om jouw kind thuis les te laten volgen, of in een vereniging van ouders die huisonderwijs organiseren of in een privé-school.

Ouders moeten dan ten laatste de 3e schooldag van het schooljaar, een ‘verklaring van huisonderwijs’ indienen bij het agentschap voor onderwijsdiensten. Dit moet jaarlijks opnieuw gebeuren zolang het huisonderwijs loopt. Deelname aan de examens van de centrale examencommissie is verplicht. Tussenkomst van het CLB bij de aanvraag is niet verplicht, maar uiteraard is het zeker zinvol om een overstap naar huisonderwijs vooraf met het begeleidende CLB te bespreken. Zo kunnen de voor- en nadelen vooraf in kaart gebracht geworden. 

Als de derde dag van het schooljaar voorbij is, kan een leerling die is ingeschreven in een Vlaamse school enkel overstappen naar huisonderwijs als het begeleidend CLB geen bezwaar indient. De ouders zijn in dat geval dus wel verplicht om het begeleidend CLB (schriftelijk) op de hoogte te brengen. Het CLB moet dan nagaan of het recht op leren van het kind niet in het  gedrang komt. Anders kan het CLB binnen de 10 werkdagen schriftelijk bezwaar indienen bij het agentschap voor onderwijsdiensten. Wanneer na overleg wordt beslist dat geen bezwaar zal worden ingediend, kan het huisonderwijs alsnog starten. 

Huisonderwijs mag niet verward worden met tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) voor zieke kinderen.  

Meer informatie over huisonderwijs vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen en Onderwijskiezer 

De rol van het CLB als het huisonderwijs gestart is 

Leerlingen die huisonderwijs volgen en daarvoor een verklaring indienen, krijgen informatie over de werking van het CLB. In het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding van 2018 krijgt het CLB ook een opdracht voor leerlingen die huisonderwijs volgen:

  • Het CLB biedt aan om vaccinaties toe te dienen. Ouders dienen daar toestemming voor te geven.   
  • Ouders zullen vanuit het departement Onderwijs worden uitgenodigd voor de “systematische contacten” van het CLB. Die gaan door op de leeftijd van 3, 6, 9, 11 en 14 jaar. Dit zijn de verplichte medische onderzoeken. Ouders kunnen vrij een CLB kiezen.  Als je bezwaren hebt tegen een verplicht systematisch contact door een welbepaalde CLB-medewerker,  dan mag je ook een andere CLB-medewerker van het centrum vragen. Je kan het onderzoek ook door een ander CLB laten uitvoeren of door een externe arts. Die arts moet dan wel dezelfde onderzoeken uitvoeren en je draagt zelf de kosten. Je bezorgt nadien de resultaten aan een CLB-medewerker..  
  • Het treffen van maatregelen bij besmettelijke ziekten in volgende situaties: 
    • het huisonderwijs wordt georganiseerd voor twee of meer leerplichtige kinderen samen en  
    • de plaats waar het huisonderwijs wordt georganiseerd verschilt van de woonplaats van de leerplichtigen.  
  • Leerplichtigen die huisonderwijs volgen, kunnen zich, al dan niet samen met hun ouders, aanmelden bij een centrum voor de kernactiviteiten onthaal en vraagverheldering. Deze vragen kunnen betrekking hebben op preventieve gezondheid, onderwijsloopbaan, psychosociaal functioneren en leren en studeren. 
  • Zeer uitzonderlijk kan een CLB een vrijstelling geven voor de verplichte deelname aan de examens bij de centrale examencommissie.  Dat kan enkel nadat het CLB een grondige inschatting van de problematiek van de leerling heeft gemaakt, waarbij dan gebleken is dat de leerling door een mentale handicap of zeer zware leerstoornis niet in staat is om aan het examen deel te nemen. 

De aanmelding voor bovenstaande activiteiten gebeurt bij voorkeur bij een CLB(-vestiging) dat de woonplaats van de leerplichtige als werkgebied heeft. Als u besluit om ons CLB te kiezen,  klik dan hier voor een kaart van het werkgebied van Vrij CLB Kempen.