CLB en school: goede afspraken maken goede vrienden

Waarom de werking van een CLB kan verschillen van school tot school.

Bijzondere bepalingen: wat is er zo bijzonder?

Elke school in Vlaanderen heeft een contract afgesloten met een CLB. Dat wordt elk jaar nader gespecificeerd in een extra document. De scholen van OVSG kennen dat document onder de naam Afsprakennota, de vrije scholen spreken van Bijzondere Bepalingen.
De school en het CLB maken jaarlijks concrete afspraken over de samenwerking op het gebied van leerlingenbegeleiding. Dat is wettelijk zo voorzien. Leerlingenbegeleiding is namelijk de taak van school en CLB samen. De leden van het schoolteam en de leden van het CLB-team nemen ieder een eigen verantwoordelijkheid in de leerlingenbegeleiding op. Maar alles verandert, ook de noden in de leerlingenbegeleiding en de prioriteiten die hier gesteld worden. Daarom moeten hier wel geregeld duidelijke afspraken gemaakt worden om een goede begeleiding te verzekeren.

Wanneer afspreken en met wie?

De afspraken (en de evaluatie van de vorige afspraken) komen er vanaf het einde van het schooljaar en ten laatste in het begin van het volgende schooljaar. Gesprekspartners zijn aan de ene kant de veldmedewerkers van het CLB die in de school de begeleiding doen en aan de andere kant de leden van het zorgteam en de directie van de school. Ook anderen kunnen mee overleggen: geïnteresseerde leerkrachten, andere CLB-medewerkers,…

Ieder zijn verantwoordelijkheid: wat betekent dat?

De gesprekspartners hanteren een belangrijk principe: de meest nabije leerlingenbegeleider is veelal de meest geschikte persoon om een actie uit te voeren of een probleem aan te pakken. Dat is dan meestal een leerkracht of een ander lid van het schoolteam. Vaak, maar niet altijd leidt dat tot een toereikend resultaat. Dan hoeft het CLB dus niet tussen te komen.
Waar dat zinvol is vult het CLB de leerlingenbegeleiding van de school aan, vanuit een meer specifieke deskundigheid. CLB-medewerkers met verschillende beroepsopleidingen en uiteenlopende expertise kunnen worden ingezet. Maar soms zal ook de hulp van het CLB niet voldoende zijn en moeten andere begeleidingspartners ingezet worden, uit de landelijke voorzieningen voor welzijn of gezondheid.

Afspraken maken: waarover?

Eerst zijn er de situaties dat leerlingen, ouders of leerkrachten hulp nodig hebben. School en CLB moeten onderling afspreken wie er wat doet, wanneer, hoe, wanneer er extra hulp nodig is en wie die zal geven, enz. Maar ook over (bijvoorbeeld) de planning van de medische onderzoeken en de inentingen moeten afspraken gemaakt worden: wanneer gaan ze door, waar, enz.

En… wat met de planlast?

Die valt mee! Wij van het CLB vragen dat de vergaderingen voorbereid worden aan beide kanten van de tafel. Verder: dat we een constructieve dialoog kunnen voeren.
De eindredactie van het document nemen onze medewerkers in de regel op zich.
Verder moet u bedenken dat er tal van misverstanden, onduidelijkheden, onrealistische verwachtingen kunnen vermeden worden door goede afspraken te maken. Dat levert juist planverlichting op: het rechtzetten van al dat soort zaken in de loop van het werkjaar is een veel moeizamer en ook minder dankbaar proces.

Wat doet dat CLB dan?

Wat het CLB juist zal doen in een school hangt niet enkel van het CLB zelf af. Het CLB kan kiezen uit activiteiten die in de taakomschrijving van het CLB staan. Maar die taakomschrijving is ruim, vandaar dat er wel keuzen gemaakt moeten worden..
Als de school zelf deskundige mensen kan inzetten op het gebied van leerlingenbegeleiding dan neemt het CLB hun werk niet over. Het CLB neemt dan andere, aanvullende, begeleidingstaken op zich. Het ligt weer anders als de school (tijdelijk of door gebrek aan middelen) dergelijke deskundigen niet vanuit eigen rangen kan inzetten.
Richtinggevend is de idee dat het CLB hoe dan ook acties onderneemt die voor de cliënten een meerwaarde betekenen.

De vraag van een school verandert.

Een school kan op een bepaald moment meer behoefte hebben aan een andere invulling van de leerlingenbegeleiding. Dat kan zo zijn als de schoolbevolking verandert – bijvoorbeeld er zijn gaandeweg veel meer leerlingen met leerproblemen in de school ingeschreven. Verder is het mogelijk dat een school graag hulp heeft bij een nieuw project dat ze wil uitwerken, bijvoorbeeld rond informatieverstrekking bij studiekeuze. Of een kleuterschool wil haar werking rond de ontwikkelingsbegeleiding van de motoriek van kleuters herzien…
De gemaakte afspraken kunnen ook invloed hebben op nascholing van de personeelsleden van CLB en school, om zo goed mogelijk aan de verwachtingen te kunnen voldoen.
Allemaal redenen waarom school en CLB jaarlijks even de tijd nemen om af te spreken. Altijd met één doel voor ogen: een goede leerlingenbegeleiding die het welbevinden van de leerling bevordert.