CLB-Kempen in cijfers

Scholen en leerlingen

CLB-Kempen neemt de leerlingenbegeleiding op voor leerlingen in 186 scholen.  Daarvan zijn er 122 scholen basisonderwijs, 50 scholen secundair onderwijs, 12 scholen buitengewoon onderwijs en een campus voor Syntra-opleidingen.

Op 1 februari 2012 hadden wij in totaal 61 829 leerlingen onder begeleiding.

Daarvan zaten er 34 740 in het basisonderwijs en 26 888 in het secundair onderwijs.

De kleinste school in het basisonderwijs heeft 28 leerlingen, de grootste school heeft er 536.

De kleinste school in het secundair onderwijs heeft 133 leerlingen, de grootste school heeft er 1 415.

In het buitengewoon onderwijs waren er 1 901 leerlingen (3 jaar vroeger nog 1 690) leerlingen.  Daarvan volgden 1 184 (1 055) leerlingen buitengewoon basisonderwijs en 717 (635) leerlingen buitengewoon secundair onderwijs.

Aantal leerlingen Gewoon onderwijs BuO % BuO GO+BuO
bao 33 556 1 184 3,41% 34 740
so 26 171 717 2,67% 26 888
Totaal BaO + SO 59 727 1 901 3,08% 61 628
syntra 201 61 829

Er waren 1 080 leerlingen met Gon-begeleiding in het schooljaar 2012-2013.  Dat is ongeveer het niveau van het schooljaar 2008-2009.  In het schooljaar 2011-2012 waren er dat nog 1 656.

 

Ons begeleidingswerk

In het schooljaar 2012-2013 registreerden we 60 995 activiteiten. Daarmee bereikten we grosso modo bijna een derde van onze leerlingen via ons leerlinggebonden (vraaggestuurd) aanbod : 17 540 verschillende leerlingen (28% van het totaal aantal leerlingen in begeleiding).

Als je de medische activiteiten buiten beschouwing laat dan hebben wij gemiddeld 2 activiteiten verricht per leerling die om vraaggestuurde hulp vraagt.

Voor het begeleidingsdomein leren en studeren werden er 18 485 vragen gesteld waarbij het opvallend is dat 30% van deze vragen gaan over taal en spraakontwikkeling. Dat is duidelijk meer dan het aantal vragen met als onderwerpen intelligentie, werkhouding, leerproblemen of motivatieproblemen.

Voor onderwijsloopbaanbegeleiding werden er 11 830 activiteiten geregistreerd over uiteenlopende onderwerpen. De meest voorkomende onderwerpen zijn de overstap naar buitengewoon onderwijs of GON, de overstap van lager naar secundair onderwijs en de overstap naar de tweede graad in het secundair onderwijs.

Op het vlak van psychisch en sociaal functioneren zijn er 9 490 leerlingen die een hulpvraag gesteld hebben. We merken hier dat de vragen vooral te maken hebben met problemen thuis, gedragsproblemen of sociale vaardigheidsproblemen.

We bereikten ook de helft van de leerlingen voor medische activiteiten: 28 938 verschillende leerlingen (47% van het totaal aantal leerlingen in begeleiding). In 5 061 medische consulten zagen we 30 898 leerlingen (sommigen hadden meer dan een medisch onderzoek, bv. een algemeen consult en een selectief consult).

Van onze populatie werden 324 leerlingen gesignaleerd met problematische afwezigheden. Wij registreerden 283 leerlingen met 10 tot 29 B-codes en 54 leerlingen met 30 en meer B-codes. Sommige leerlingen zijn tweemaal geregistreerd in de loop van het schooljaar, dat verklaart het verschil. Het geeft toch aan dat onze medewerkers de leerlingen met problematische afwezigheden kennen en opvolgen.

Uit de registratiegegevens leren we dat er veel activiteiten geregistreerd zijn over onderwerpen die weinig voorkomen.  We denken bijvoorbeeld aan anorexie, uitstelgedrag, schoolloze jongeren, instap kleuteronderwijs, duimzuigen, gokken, anticonceptie,… Samen genomen vormen ze wel een aanzienlijke belasting voor de veldmedewerkers. Deze vragen komen niet zo vaak voor; meestal komen ze dan ook nog toe bij telkens andere veldmedewerkers. Daarom vraagt het extra inspanning om de nodige deskundigheid ter zake te ontwikkelen. Het kost sowieso ook meer moeite om de vragen goed te beantwoorden omdat de betrokken veldmedewerker vaak nieuwe paden moet banen. Dat is dan nodig om de medewerking van de betrokkenen te krijgen en eventueel ook bij het verwijzen en opvolgen van de leerling. Het feit dat er zoveel van dergelijke vragen komen is tekenend voor het takenpakket van een CLB-medewerker. Die ziet zijn werkdag versnipperd over zeer vele en zeer diverse taken.

Personeel op ons CLB

CLB-Kempen heeft in totaal zo’n 132 fulltime “ambten” ter beschikking. Aangezien een aantal medewerkers parttime werken zijn dat om en bij de 170 personeelsleden. Die doen trouwens niet allemaal aan leerlingenbegeleiding. In een organisatie van dergelijk omvang heb je ook administratieve medewerkers en coördinatoren nodig om het begeleidingswerk mogelijk te maken.
Voor de leerlingenbegeleiding zijn beschikbaar:

  • 48 psychopedagogisch consulenten en -werkers
  • 27 maatschappelijk werkers
  • 23 paramedisch werkers
  • 11 artsen

Om u een idee te geven: een psychopedagogisch medewerker heeft gemiddeld zo’n 1 500 leerlingen onder begeleiding; een maatschappelijk werker of een verpleegkundige komen al snel aan 2500 leerlingen onder begeleiding, een arts werkt gemiddeld zelfs voor 6 500 leerlingen!

Het aantal effectief te begeleiden leerlingen kan aanzienlijk verschillen van de ene naar de andere medewerker. Het hangt af van welke groep leerlingen onder zijn of haar begeleiding staat. CLB-Kempen zet het beschikbare personeel dan ook in navenant de doelgroep.

Het blijft een feit dat de aantallen leerlingen per medewerker hoog liggen. Gelukkig hebben lang niet al die leerlingen individuele begeleiding nodig.