CLB-Kempen maakte een draaiboek crisisbegeleiding

Crisis.. het woord is voortdurend in het nieuws. Helaas maken we bij onze cliënten ook crisissen mee, die hen persoonlijk diep treffen.
Een crisis doet zich voor als een gebeurtenis een dergelijke impact heeft op een groep leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat zijn op een normale manier te functioneren.
Als zich een dergelijke situatie voordoet worden de betrokkenen vaak overspoeld door negatieve gevoelens. Soms worden ze ook in snelheid genomen door de gebeurtenissen. Het is dan goed om te kunnen terugvallen op een vooraf uitgewerkt plan om een crisis aan te pakken.
Medewerkers van CLB-Kempen worden veelal bij die crisisaanpak van scholen betrokken. Vandaar hun nood aan een draaiboek crisisbegeleiding, waarbij de crisis bekeken wordt vanuit de CLB-werking. Het draaiboek staat nu ter beschikking van onze personeelsleden.
In de centrumraden van dit schooljaar worden ook de scholen ingelicht over het draaiboek crisisbegeleiding van CLB-Kempen. Het is niet de bedoeling van ons draaiboek om in de plaats te komen van de crisisbegeleidingsplannen die scholen zelf ontwikkeld hebben. Wij willen aanvullend werken, in de geest van de CLB-opdracht. In het geval van crisis willen we toch wel uit eigen beweging een aanbod aan de betrokkenen doen.
In de bijzondere bepalingen of afsprakennota’s willen we met elke school onder onze begeleiding bij de start van het schooljaar 2012-2013 over crisisbegeleiding spreken. We willen dan afspraken gemaakt hebben over hoe de crisisaanpak van de school en de CLB-aanpak van crisis samen sporen wanneer zich een crisis voordoet. We maakten een stroomschema van ons begeleidingsplan.