GON en ION heten voortaan “Ondersteuning”

Vanaf september 2017 is er een nieuw model voor de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs. Die ondersteuning vervangt de vroegere GON en ION. Hiermee wil de overheid meer inclusief onderwijs realiseren.

Het blijft de bedoeling om de ervaring van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs in te zetten in het gewoon onderwijs.

Deze inzet kan verschillende vormen aannemen:

  • Leerlinggerichte begeleiding
  • Leerkrachtgerichte begeleiding
  • Schoolondersteuning

In het ondersteuningsmodel liggen de aard en de duur van de begeleiding niet meer vast; de ondersteuningsnetwerken of (voor sommige typen) de scholen voor buitengewoon onderwijs bepalen dat, en ook welke deskundigheid wordt ingezet.

Het CLB brengt samen met de scholen en ouders de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart. Als die beantwoorden aan de criteria van het M-decreet dan komen die specifieke onderwijsbehoeften in een verslag of een gemotiveerd verslag zoals we dat de voorbije jaren deden.