Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Leerplicht, wat is dat eigenlijk?

Als gevolg van de leerplicht, ben je verplicht om te leren. Men vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed zouden kunnen ontwikkelen. De overheid wil die mogelijkheid garanderen. Je kan hiervoor naar school, maar je kan ook thuis leren. Bij dat laatste moet wel aangetoond worden dat je hetzelfde leert wat je anders op school zou leren. Eenmaal ingeschreven in een school ben je verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt van 6 tot 18 jaar.

Wat als jouw afwezigheid problematisch wordt?

Wanneer je als leerling vaak afwezig bent op school zonder enige reden, dan is er reden tot bezorgdheid vanwege school en CLB.
De tussenkomst van het CLB is verplicht vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid (d.w.z. geen grondige reden tot afwezigheid). Meestal zijn contacten met CLB-medewerkers vrijblijvend en op vraag. Maar hier kan je de begeleiding niet weigeren.

Wat wil het CLB voor je doen?

De begeleiding door het CLB kan neerkomen op individueel contact met de leerling, contact en overleg met de school of het betrekken en contacteren van andere hulpverlening.

Het CLB wil vooral nagaan waarom de leerling niet (meer) naar school wil of kan gaan. Van daaruit zoeken we naar wat het kind of de jongere en /of ouders kan helpen om het schoolgaan terug op te nemen. We gaan na wat de leerling, de ouders en de school er aan kunnen doen om verandering te brengen in de situatie.

Voor een CLB is begeleiding van en contact met de leerling de belangrijkste zorg. Het aanvankelijk verplicht karakter van de begeleiding evolueert naar een voorstel tot verder gesprek en contact met de leerling. Het verhaal van de leerling komt dan centraal te staan. Natuurlijk kunnen ook ouders het CLB contacteren en hun zorg uiten rond afwezigheden. Met hen kan er eveneens een gesprek zijn om op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Onze hoofdbekommernis is het achterliggende: waarom is de leerling afwezig?

Belangrijk bij de aanpak van problematische afwezigheden is dat er vrij snel kan gehandeld worden zodat de leerling zijn leerrecht terug kan opnemen. Goede registratie en opvolging is daarbij van belang. Aan de andere kant is de bezorgdheid rond een goede ontwikkeling van het kind en de jongere het belangrijkste vertrekpunt bij deze begeleiding.

Welke afspraken hebben school en CLB gemaakt?

Vanuit het CLB is er een stappenplan opgemaakt dat in voorbije jaren besproken is met de scholen. In dit stappenplan is de mogelijke aanpak van afwezigheden omschreven in stappen of fasen. Er wordt omschreven hoe preventie een rol kan spelen in de aanpak van spijbelproblematiek, maar er wordt ook ingegaan op wat de tussenkomsten kunnen zijn van de verschillende betrokkenen (CLB, school, evt andere hulpverlening). Het is een stappenplan dat als vertrekpunt kan dienen bij problematische afwezigheden en van waaruit afspraken kunnen gemaakt worden tussen school en CLB.