Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je bent het er niet mee eens – wat kan je doen?

Als een school besluit tot een tuchtmaatregel dan heeft ze vooraf een aantal stappen in de besluitvorming gezet. Die tuchtprocedure kan je terugvinden in het schoolreglement. Vooraleer de school een tuchtmaatregel uitspreekt, bespreekt een begeleidende klassenraad de feiten die geleid hebben tot de tuchtprocedure. De klassenraad geeft na de bespreking een advies aan de directeur. Die neemt dan een beslissing. Als het gaat om een definitieve uitsluiting is het advies van het CLB in de klassenraad nodig.

Kan het CLB je helpen?

Een CLB-medewerker kan op vraag van de school deelnemen aan deze klassenraad. Als de klassenraad advies moet uitbrengen over een definitieve uitsluiting is deelname van een CLB-medewerker zelfs verplicht.  De CLB-medewerker heeft enkel adviesbevoegdheid en is dus niet stemgerechtigd in de klassenraad.  De beslissing van de klassenraad  is overigens een advies aan de directeur.  De directeur heeft de bevoegdheid om een leerling (al dan niet definitief) uit te sluiten.

Ook jij kan aan het CLB vragen om deel te nemen aan de klassenraad.  De CLB-medewerker kan op de klassenraad argumenten en overwegingen aanbrengen – daarbij is het de bedoeling om jou een stem te geven. Maar als het tot een stemming komt in de klassenraad, dan mag de CLB-medewerker niet stemmen.

Een tuchtmaatregel is een beslissing van de school en het is belangrijk dat het CLB daar neutraal in is. De CLB-medewerker blijft jouw begeleider, maar moet achteraf ook nog begeleidingswerk op de school kunnen waar maken.

Een begeleidende CLB-medewerker kan daarom niet optreden als jouw raadsman wanneer je beroep wil aantekenen tegen de tuchtmaatregel.

Hoe gaat het nu verder?

Bij een definitieve uitsluiting kan de CLB-medewerker jou samen met de school helpen bij het zoeken naar een andere school.

Je kan schriftelijk beroep aantekenen tegen een definitieve uitsluiting. Dat kan bij de interne beroepscommissie van de school. De CLB-medewerker die verbonden is aan de school kan daar wel niet aan deelnemen.

Als je wil weten hoe dit allemaal verloopt in jouw school, moet je het schoolreglement van de school erop nalezen: wat daar staat geldt voor het lopende schooljaar.