Ondersteuning: Moet het CLB op elk overleg over de ondersteuning aanwezig zijn?

Het CLB streeft er naar om op de overlegmomenten aanwezig te zijn. Leerlingen met ondersteuning zijn immers een prioritaire doelgroep en het CLB vindt het belangrijk om mee na te denken over de onderwijsbehoeften van de leerling, de ouders en het schoolteam en de hulp hierop af te stemmen.

In de praktijk blijkt het echter voor de CLB-medewerker niet haalbaar om op elk overleg aanwezig te zijn. Hierover willen we dan ook duidelijk communiceren.

 • Een trajectbegeleider uit het CLB-team zal aanwezig zijn bij de opstartvergadering en de evaluatievergadering maar enkel op uitdrukkelijke vraag van een van de betrokken partijen. 
 • Onze aanwezigheid is ook noodzakelijk als een van de volgende “knipperlichtsituaties” zich voordoet:
  • Er zijn aanwijzingen dat een wijziging van doelgroep of type nodig is
  •  
   Er zijn aanwijzingen dat er een wijziging van gemeenschappelijk curriculum naar Individueel Aangepast Curriculum nodig is (dat vraagt opmaak verslag) of vice versa (in dat geval gaat het om de omzetting naar gemotiveerd verslag, of ook om opheffing van het verslag)
  •  
   Men ervaart een nood aan verwijzing naar externe diensten/integrale jeugdhulp/… (het gaat hier om de draaischijffunctie van het CLB)
  •  
   Vragen rond onderwijsloopbaan (kan voor sommige leerlingen al  starten in 4de of 5de leerjaar, naargelang de problematiek/wachtlijsten/noodzaak aan bijkomende diagnostiek…)
 • Het is van groot belang dat de partijen op voorhand duidelijk communiceren over de overlegmomenten, en ook over de manier waarop de partijen buiten die overlegmomenten contact kunnen nemen met het CLB-team (mail, telefonisch, via bakje in school,…). Alle overlegmomenten worden best ook in overleg met alle betrokken partijen onmiddellijk vastgelegd (bijvoorbeeld op een opstartvergadering).
 • Zeker wanneer er zich ernstige problemen voordien bij een leerling met ondersteuning, zijn CLB-medewerkers zeker bereid tot overleg buiten de formele besprekingen (vraaggestuurd dus). Het CLB-team rekent hierbij dus op de andere betrokken partijen om te signaleren dat er problemen zijn.