Ondersteuning: Wat is de rol van het CLB bij het opstarten van ondersteuning?

Het CLB coördineert de vraag naar leerlinggerichte ondersteuning. Wanneer de school voor gewoon onderwijs, de ouders en/of de leerling aangeven dat de zorg op school onvoldoende is om de leerling te bieden wat hij nodig heeft, kan een CLB-medewerker met hen rond de tafel gaan zitten om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. De CLB-begeleider kan dan mee bekijken of ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel een antwoord kan bieden op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hij doet dit aan de hand van een handelingsgericht diagnostisch traject.

Als ondersteuning aangewezen is maakt het CLB een gemotiveerd verslag waarin beschreven wordt waarom er bijkomende ondersteuning nodig is. De school voor het gewoon onderwijs dient een aanvraag tot begeleiding in bij het ondersteuningsnetwerk (soms -voor type 2, 4, 6 of 7 auditief – bij de school voor Buitengewoon Onderwijs). Het CLB kan, op uitdrukkelijke vraag van de ouders, aanwezig zijn op de opstartvergadering waar de inhoud van de ondersteuning verder bepaald wordt.

Om ingeschreven te kunnen worden als leerling met ondersteuning is er een gemotiveerd verslag nodig, ofwel een Verslag dat aangeeft dat de leerling een Individueel Aangepast Curriculum volgt in het gewoon onderwijs. Enkel het CLB is bevoegd voor het opmaken van die verslagen.