Ondersteuning: Welke methodische stappen zetten CLB-medewerkers vooraleer ze tot een advies voor ondersteuning komen?

Het CLB volgt een handelingsgericht diagnostisch traject in nauwe afstemming met ouders, leerling en school. In het diagnostisch traject zijn verschillende fasen te herkennen:

  • Intakefase: vraagverheldering (wat is er aan de hand)
  • Strategiefase: bepalen van verdere stappen en acties in het onderzoek

Aandachtspunt: Het CLB doet altijd onderzoek om te bepalen welke zorg is aangewezen. Soms, maar zeker niet altijd, is het daarbij ook nodig om te bepalen of de leerling voldoet aan de criteria voor een stoornis, beperking of participatieprobleem.

  • Onderzoeksfase: beantwoorden van de onderzoeksvragen en zicht krijgen op positieve kenmerken, beschermende factoren en risicofactoren van kind, school en gezin.

Aandachtspunt: Als onderzoek door externen noodzakelijk blijkt, is tijdig aanmelden noodzakelijk.

  • Integratie- en aanbevelingsfase: aangeven wat er aan de hand is en welke verandering wenselijk is voor deze leerling, plus hoe die verandering kan gerealiseerd worden.

Aandachtspunt: Eerst bekijken of de school binnen haar basiszorg of verhoogde zorg het gewenste aanbod kan realiseren. Zo niet, moeten we bepalen of hulp vanuit het buitengewoon onderwijs noodzakelijk en voldoende is om het gewenste onderwijsaanbod te realiseren.

  • Adviesfase: informeren, overleggen en afspreken over de wenselijke en noodzakelijke tussenkomsten. Er worden concrete afspraken gemaakt waar de nauw betrokkenen kunnen achter staan.

Aandachtspunt: Als na overleg met alle betrokkenen ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel weerhouden wordt, maakt het CLB het gemotiveerd verslag op. Het advies ontstaat in consensus, maar het CLB bepaalt het type hulpaanbod en de ernst van de beperking. Het CLB is de eindverantwoordelijke voor het gemotiveerd verslag. De school levert wel een synthese van de tot dan toe genomen maatregelen en hun effect.