Crisisbegeleiding CLB-Kempen


Onthaal
Bij een crisismelding voert de CLB-medewerker die de eerste melding ontvangt dadelijk de onthaalprocedure uit: noteren van de eerste relevante gegevens en dispatching naar de collega's die de school begeleiden.
Vraagverheldering
De CLB-medewerker die door zijn begeleidingswerk vertrouwd is met de betrokken school maakt een inschatting van de situatie: is CLB-crisisbegeleiding nodig?
Samen met de coördinator of de directeur beslissen de medewerkers die vertrouwd zijn met de betrokken school of een crisisteam moet samengesteld worden.
Eerste acties
In overleg met de school kunnen een aantal eerste acties worden afgesproken en uitgevoerd.
Samenstellen van het CLB-crisisteam en het opstellen van het actieplan
Het crisisteam komt zo vlug mogelijk na de aanmelding voor de eerste keer bijeen, om een inschatting te maken van de ernst van de situatie en een planning op te maken over de verdere aanpak. Van bij de start houdt het CLB-team rekening met het stappenplan van de school. Het CLB-crisisteam maakt intern een werkplanning met duidelijke taakverdeling.
Uitvoeren van het actieplan
Het CLB toetst het eigen actieplan af aan het stappenplan van de school en stelt het actieplan bij in functie van de concrete behoeften en gebeurtenissen.
De CLB-medewerkers hebben aandacht voor verschillende doelgroepen.
Het crisisbegeleidingsteam van het CLB komt nadien op regelmatige tijdstippen samen voor intern en extern overleg.
School
Op het overleg tussen CLB en school worden de incidentbespreking en de werkverdeling bijgesteld. Verder zijn er een aantal beleidsmaatregelen te nemen en is er op schoolniveau aandacht voor dader(s) en slachtoffer(s), speciaal als er sterfgevallen zijn.
Leerkrachten
Leerkrachten moeten gebrieft worden; ze hebben ook hun emoties, gaan soms zelf emotioneel in crisis. De school kan daarbij een beroep doen op het CLB.
Ouders
De ouders worden geÏnformeerd over de crisis en over de aanpak van de school. De school kan het CLB vragen hierbij te helpen.
Leerlingen
Bij een crisis zijn veel leerlingen betrokken - in principe heel de school, met een specifieke centrale kern van leerlingen, doorgaans een klasgroep. Maar er zijn ook andere groepen die aandacht nodig hebben, zoals daders, slachtoffers, direct betrokkenen.
Uiteraard is er ook de individuele leerling die problemen kan ervaren. Risicoleerlingen worden opgevolgd.
Externe betrokkenen
Eventuele persbelangstelling wordt adequaat gehanteerd. Derden die belangstelling tonen of die betrokken zijn bij het incident geven we gepaste informatie - soms kan het zinvol zijn ze te ondersteunen of op andere wijze bij het gebeuren te betrekken.
Evaluatie en debriefing
Na de crisis zijn verschillende momenten van debriefing nodig, met verschillende groepen mensen. Een debriefing bestaat er voornamelijk in om de betrokkenen op verhaal te laten komen, hen te laten vertellen wat zij zoal hebben meegemaakt en hoe zij zich daarbij voelden.
Een meer formele evaluatie kan volgen in samenspraak met de school, enkele maanden na de feiten.