Algemene vergadering
De Algemene Vergadering draagt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie. De Algemene Vergadering draagt de eindverantwoordelijkheid van de organisatie, en voert de wettelijke verplichtingen uit : goedkeuring van statuten van de vzw, aanstelling bestuurders, uitsluiting leden, goedkeuring van jaarrekening en begroting, kwijting aan bestuurders en commissaris...
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur bewaakt de doelstellingen van de organisatie, formuleert de missie en visie van de organisa-tie. Stelt het bestuurscomité samen, legt de bestuursfuncties vast, en delegeert bevoegdheden aan het bestuurs-comité. De verslaggeving van de vergaderingen van het bestuurscomité worden geagendeerd op de resp. Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan bepaalde punten amenderen.

De Raad van Bestuur stelt de directieleden aan.
Op gebied van het financieel beleid/patrimonium stelt de Raad van Bestuur de financiële regels vast, stelt waar-deringsregels op, verdeelsleutels, keurt grote investeringsprojecten goed, bepaalt de handtekenbevoegdheid, stelt de revisor aan, bepaalt de samenwerking met banken en verzekeringen.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer te stellen die binnen het maatschappelijk doel vallen.
De Raad van Bestuur treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het aanwenden van de gepaste rechtsmiddelen.

Voorzitter: Van Hoof Stef
Leden : Boydens Joël, Clemens Johan, Goossens Maria, Helsen Guido, Lievens Jan, Seresia Jan, Steeman Tonnie, Van Ballaer Jan, Van Haeren Joke, Van Looy Rik, Verellen Jan, Verrydt Mon, Oosters Steven (waarnemend)
Bestuurscomité
Zoals inleidend werd vermeld werden een aantal verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur overgedragen naar een Bestuurscomité, dat gezamenlijk wordt gevormd met gemandateerde bestuurders uit CLB Het Kompas.
Bedoeling is via de werking van dit Bestuurscomité meerwaarden te realiseren naar de cliënten toe, en visie en strategie binnen de CLB's af te stemmen. Deze structuur moet leiden tot een efficiëntere beleidsvoering.

Vanuit vzw KMSL worden volgende personen gemandateerd om te zetelen in dit gezamelijke bestuurscomité :
Lievens Jan, Steeman Tonnie, Van Haeren Joke, Van Hoof Stef, Van Looy Rik, Verellen Jan, Verrydt Mon, allen als bestuurder, Goor Pierre, als directeur van CLB-Kempen.
Het voorzitterschap wordt waargenomen door een gemandateerde vanuit CLB Het Kompas.
Afgevaardigd bestuurder voor beide CLB's is Mon Verrydt, bestuurder van vzw KMSL.

Het bestuurscomité zorgt voor het afsluiten van contracten met scholen, houdt toezicht op het afsluiten van de bijzondere bepalingen, afsprakennota's, behandeling van klachten.
Op het bestuurscomité worden inhoudelijke thema's besproken welke relevant zijn voor beide CLB's. De organisa-tiestructuur wordt vastgelegd voor beide CLB's, evenals het personeelsbeleid:
personeelskaders, aanstellingen, evaluaties, vormingsplan, vastlegging procedures inzake personeelsbeleid, het arbeidsreglement, organisatie van het overleg met het personeel via CPBW en LOC. Het bestuurscomité volgt het aankoopbeleid op, evenals de beperkte investeringen. Het bestuurscomité volgt de evoluties op in de administra-tie (ICT, boekhouding, personeelsadministratie), de financiële regelingen, de samenwerkingen met partners en met externe organisaties.
Dagelijks bestuur
In de schoot van het Bestuurscomité wordt een dagelijks bestuur geïnstalleerd met als doel: de voorbereiding van het Bestuurscomité.
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit voorzitter van het Bestuurscomité (gemandateerde vanuit CLB Het Kompas) de afgevaardigd bestuurder (gemandateerde vanuit CLB-Kempen, nl. Mon Verrydt), en de 2 directeurs (voor CLB-Kempen: Pierre Goor)
PBW: Overlegorgaan voor preventie en bescherming op het werk
Deze vergadering is paritair samengesteld uit aan de ene kant de directie en afgevaardigden van de raad van bestuur en aan de andere kant een aantal afgevaardigden van de werknemers.
Het heeft als opdracht om actief bij te dragen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Het heeft de taak om het preventiebeleid mee te helpen opstellen, uitvoeren en evalueren.
LOC: Lokaal Overleg Comité
Wettelijk overleg- of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden op centrumniveau. Het regelt o.a. de arbeidsverhoudingen tussen het centrumbestuur en het personeel. Beide partijen zijn in dat comité vertegenwoordigd.
Centrumraad
De centrumraad is een inspraakorgaan binnen het CLB dat gaat over aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de samenwerking tussen school en CLB. De centrumraad heeft ook een informatierecht. De centrumraad bestaat uit vertegenwoordigers van het CLB zelf, de scholen, ouders, en leerlingen. Het is de bedoeling om de kwaliteit van onze leerlingenbegeleiding te optimaliseren en samenwerking te stimuleren door systematisch overleg met scholen, hun inrichtend bestuur, ouders en leerlingen. Daarbij krijgen de nagestreefde ontwikkelingen in onze werking de aandacht en maken we de koppeling naar de afspraken rond de werking in de bijzondere bepalingen of afsprakennota's met de scholen. Problemen, thema's moeten gebracht en besproken worden vanuit het perspectief van elke partij.

De centrumraden worden opgesplitst in drie afzonderlijke bijeenkomsten: één voor directeurs en inrichtende besturen (ingericht per vestiging); één voor ouders en één voor leerlingen. Uit evaluatie bleek dat een gezamenlijk overleg niet mogelijk was met deze drie partijen.
Directeur
De directeur is verantwoordelijk voor het algemeen goed functioneren van CLB-Kempen en zorgt er voor dat de missie en visie wordt omgezet in concrete plannen en initiatieven. De directeur zorgt er voor dat deze initiatieven worden uitgevoerd. De directeur waakt er over dat de werking beantwoordt aan de decretale en andere wettelijke en reglementaire bepalingen.

De directeur overlegt hiervoor met het dagelijks bestuur en geeft verantwoording aan het dagelijks bestuur en de raad van bestuur. De directeur leidt de directieraad en werkt in overleg met de directieraad aan de uitvoering van de opdrachtsverklaring van CLB-Kempen.
Directieraad
Bestaat uit de vestgingscoördinatoren en de directeur. In de directieraad worden de afspraken gemaakt voor een uniforme uitvoering van het dagelijks beleid in de vestiging, alsook de uitvoering van de inhoudelijke thema's.

Vestigingscoördinatoren
De vestigingscoördinator staat aan het hoofd van een vestiging van CLB-Kempen en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks beleid in de vestiging om zo de concrete doelstellingen op basis van de missie en visie van CLB-Kempen te realiseren met het personeel van de vestiging.

Inhoudelijke verantwoordelijkheden
De vestigingscoördinator is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken rond een toegewezen inhoudelijk thema voor gans CLB Kempen.
Kwaliteitsstuurgroep
De kwaliteitsstuurgroep bewaakt de kwaliteit van de organisatie en de werking binnen de organisatie. Om de kwaliteit te garanderen, baseren we ons op theoretische modellen (EFQM, CIPO) die ons een kader aanreiken waarin alle aspecten van de organisatie ondergebracht kunnen worden. Het gaat dus zowel over het beleid van de organisatie als over de werking van de organisatie en de bijhorende lopende processen. Om de kwaliteit te meten en te evalueren, maken we gebruik van de zelfevaluatie-methode, waarin zowel eigen medewerkers als externe partners betrokken worden.
Logistiek
Regelmatig overleg met sleutelfiguren moet de logistieke uitbouw garanderen. Dat gaat over plannen, uitvoeren en evalueren.
Medisch
Directeur, medisch coördinator, medewerker medische ondersteuning
ICT & Veiligheid
Directeur, ICT-coördinator, ICT-er, boekhoudster, informatie-veiligheidsconsulente
Materieel & Financieel
Directeur, secretariaatsmedewerkers, verantwoordelijke PBW-huisvesting-aankopen, vertegenwoordiging vzw KMSL.
Secretariaat
Het secretariaat neemt een hele reeks zeer uiteenlopende administratieve taken op; het gaat altijd over ondersteuning van de veldmedewerkers en de directieraad. Ze ondersteunen en organiseren het werk van de directieraad en de veldmedewerkers. Ze onthalen cliënten of contacteren ze. Ze organiseren vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ze voeren op initiatief van de leidinggevende controles uit in de organisatie. Ze onderhouden afsprakenagenda's. Ze verwerken correspondentie. Ze notuleren tijdens gesprekken of vergaderingen. Ze typen brieven of verslagen, beantwoorden telefoon, e-mail en fax. Ze archiveren dossiers en verzorgen de overdracht ervan.
Centraal secretariaat
Het centraal secretariaat staat in voor het personeelsbeheer, de boekhouding, de centrale toelevering van materiaal, het uitvoeren van al het secretariaatswerk dat beter centraal dan lokaal wordt gedaan.
Lokaal secretariaat
De lokale administratief werkers staan in voor het secretariaatswerk op vestigingsniveau: alles wat beter op lokaal niveau wordt uitgevoerd, m.a.w. dichter bij de veldmedewerkers en de scholen. Ze hebben ook een onthaalfunctie naar CLB-cliënten.
Werkgroepen
Een werkgroep wordt ingericht op initiatief van de directieraad, met een duidelijke bedoeling. Doelstellingen en werking worden geëxpliciteerd in het beleidsplan onder het betrokken resultaatsgebied.
Een werkgroep is productgericht maar is ook een plaats van discussie en debat. De voorstellen zijn niet bindend voor de directieraad maar hebben een duidelijke en gerespecteerde plaats in de participatieve besluitvorming. Vaak zullen ze aanvaard worden door de directieraad. Bij niet aanvaarden wordt het betrokken onderwerp in de regel terug naar de werkgroep gebracht voor verdere discussie en zoeken naar een consensus. Dit alles impliceert dat er vertegenwoordiging van alle vestigingen moet zijn.
Werkgroep Leren & Werken (Welle)
De medewerkers van CLB-Kempen die werken binnen de stelsels van leren en werken: centra voor deeltijds onderwijs en Syntra. Ze leren het werkveld kennen en de partners daarin. Ze formuleren een visie en zoeken concrete uitvoering van het decreet Leren en Werken.
Medisch Technische Werkgroep (MTW)
Kwaliteitsvolle medische werking stimuleren en ondersteunen door nieuwe visies op te volgen en te implementeren, een transparant aankoopbeleid, taakgroepen voor folders en brieven, gestructureerd overleg voor de medische discipline, implementatie van de medische onderzoeken zoals ze door de overheid zijn opgelegd.
Taakgroepen
Een taakgroep is er om taken die uitgeklaard zijn onder mandaat uit te voeren. De samenstelling is afhankelijk van de gestelde taak; representatieve vertegenwoordiging van de personeelsgroep is geen prioriteit, wel de competentie van de groepsleden t.a.v. de taak. Een taakgroep is uitvoeringsgericht; het overleg dient vooral voor de coordinatie en het onderling afstemmen van de activiteiten.
LARS
De groep LARS gaat over het in gebruik nemen van het elektronische leerlingendossier. Het is de bedoeling om met deze groep te reflecteren, gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de deelnemers, lessen te trekken uit het verleden, voorstellen te doen voor good practice, afspraken te maken over hoe we de dingen gaan aanpakken op het werkveld. Deze groep heeft dus een breder mandaat dan een uitvoerende bevoegdheid.
ICT
De computerverantwoordelijken (CoVeranten) zijn de eerste aanspreekfiguren voor de andere medewerkers als ze een probleem met de plaatselijke ICT-uitrusting hebben. Ze doen aan eerste trouble shooting. Ze signaleren problemen die ze zelf niet kunnen oplossen aan de ICT-ers. Ze helpen o.l.v. de ICT-ers bij het instellen en onderhouden van de computerinfrastructuur, en dat zowel op het vlak van hardware als van software. Ze staan ook in voor het identificeren en labelen van het plaatselijke hardware-materiaal.
Website
De leden van de groep website staan in voor het redigeren en uploaden van "content" naar de website, zowel het onderhoud (vernieuwen, updaten) als het aanbrengen of verwijderen van inhouden.
Feestcomité
Deze groep zoekt interessante invullingen voor ontmoetingsmomenten zoals de startdag, waarbij personeelsleden elkaar leren kennen op een aangename manier, zonder directe link met het concrete werk.
vestiging Geel
De teams van vestiging Geel staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Geel: Geel, Kasterlee, Lichtaart en Tielen.

Aan deze vestiging is de groep voor het buitengewoon onderwijs verbonden.
Onze teams staan in voor de begeleiding van leerlingen van de vrije en gemeentelijke kleuter-, lagere- en secundaire scholen voor het buitengewoon onderwijs van het arrondissement Turnhout.
vestiging Herentals
Onze teams van vestiging Herentals staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Herentals: Herentals, Herenthout en Olen.
vestiging Westerlo
Onze teams van vestiging Westerlo staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Westerlo: Westerlo, Laakdal en Herselt.
vestiging Mol
Onze teams van vestiging Mol staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Mol: Mol, Balen, Dessel, Meerhout en Retie.

Ter info: de gemeentelijke scholen van Mol worden door het CLB van het Gemeenschapsonderwijs begeleid.
vestiging Turnhout
Onze teams van vestiging Turnhout staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Turnhout: Turnhout, Arendonk, Baarle-Hertog, Weelde, Beerse, Vlimmeren, Gierle, Oud-Turnhout, Ravels, Poppel en Vosselaar.
vestiging Hoogstraten
Onze teams van vestiging Hoogstraten staan in voor de begeleiding van de leerlingen van de vrije en gemeentelijke scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs van de grote regio Hoogstraten: Hoogstraten, Meerle, Meer, Merksplas, Wortel, Minderhout en Rijkevorsel.
Basisonderwijs
Multidisciplinair team voor alle scholen basisonderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
Buitengewoon onderwijs
Multidisciplinair team voor alle scholen buitengewoon onderwijs die aan CLB-Kempen verbonden zijn.
Secundair onderwijs
Multidisciplinair team voor alle scholen secundair onderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
Basisonderwijs
Multidisciplinair team voor scholen basisonderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
Basis en Secundair onderwijs
Multidisciplinair team voor scholen secundair en basisonderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
Secundair onderwijs
Multidisciplinair team voor scholen secundair onderwijs die aan deze vestiging verbonden zijn.
TRG 1: Teamleider
- Coachen van collega's, met nadruk op het aspect "hanteren van
  interactie".
- Implementatie van teamrollen: introductie in het team en benutten
  van de opgebouwde expertise
- Visie op verruimde teamwerking
TRG 3: Wetgeving - DRM
Toepassen van de richtlijnen in het decreet rechtspositie van de minderjarige en aanverwante richtlijnen rond privacy en beroepsgeheim. Concretiseren van de richtlijnen en coachen van collega's.
TRG 4: Onderwijslandschap, studie-informatie en onderwijsloopbaanbegeleiding in het SO
Vorming en uitwisseling in functie van de concrete OLB werking. Leerlingen moeten op beslissingsmomenten zelfstandig zelfverantwoorde keuzes kunnen maken. Stimuleren van zelfconceptrealisatie, horizonverruiming en het leren uitstippelen van een eigen traject waardoor leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten, een geheel van attitudes, kennis en vaardigheden ontwikkelen.
TRG 5: Realisatie van het zorgcontinuüm
- Begeleidingstraject voor kinderen met specifieke
  onderwijsbehoeften (overstapverslag, HGW,...)
- Visie, procedure afspraken rond gemotiveerd verslag
- Schoolfoto's zorgbeleid eigen scholen
TRG 6: OLB Basisonderwijs
Vorming en uitwisseling in functie van de concrete OLB-werking in het basisonderwijs. Dit zowel op schoolondersteunend vlak als bij leerlingbegeleiding.Stimuleren van zelfconceptverheldering, horizonverruiming en keuzebekwaamheid bij ouders en leerlingen volgens de visie van CLB-Kempen. Ondersteunen van leerkrachten en eigen CLB-team hierbij.
TRG 7: Leerproblemen en leerstoornissen
- Diagnostiek, Protocol leerproblemen
- Concrete problemen toepassing diagnosecriteria
TRG 8: Ontwikkelingsproblemen en -stoornissen en gedragsproblemen
Ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen in het CLB-kader.
Handelingsgerichte leerlingbegeleiding: een gedragsprobleem is het probleem zoals de betrokken leerling, ouder of leerkracht dat ervaart. Focus op speciale onderwijsbehoeften aangepast aan de onderwijscontext. Kunnen duiden of probleem pathologisch is of niet.
TRG 10: Groepsgebonden ontwikkelingsproblemen
Ontwikkelingsproblemen die eerder met groepsprocessen en groepsfunctioneren te maken hebben: pesten, sociale vaardigheden,... Crisisinterventie.
TRG 12: RSV, Tienerzwangerschap en abortus
Leerlingbetrokken begeleiding en schoolondersteuning rond relationele en seksuele vorming, tienerzwangerschap en abortus; schoolondersteuning vooral rond RSV.
TRG 14: Taalontwikkelingsproblemen
Taalontwikkeling, taalvaardigheidsonderwijs, de relatie met leren lezen, de problematieken van verworven taalstoornissen.
TRG 15: Leerplichtbegeleiding en alternatieve trajecten
Leerplichtbegeleiding bij problematische afwezigheden en alternatieve trajecten zoals time-out, zorgboerderijen e.d. De thema's leren kennen vanuit diverse perspectieven en zoeken naar goede invalshoeken voor CLB-begeleiding.
TRG 16: Kansenbevordering
Visiebepaling, doelgroepenwerking en netwerking op het vlak van gelijke onderwijskansen. Enerzijds verdient GOK als prioritair thema vanuit het CLB-decreet bijzondere aandacht. Anderzijds moet GOK zichtbaar worden binnen alle domeinen van onze werking.
TRG 17: Voeding en beweging
Visie ontwikkelen rond CLB-begeleiding van leerlingen die problemen hebben met voeding of beweging, in al hun facetten. Hier valt ook onder het opvolgen van het protocol PRODIA Motoriek.
TRG 18: Verontrusting VOS
De werking i.v.m. verontrusting in al zijn facetten
- Implementatie van bestaande stappenplannen.
- Onderkennen en verzekeren van de nodige randvoorwaarden om het werk goed te doen.
- Aanspreekpunt zijn voor de teams.
- Richtlijnen specifiek voor CLB-Kempen ontwikkelen en implementeren.
Kwaliteit
De kwaliteitsstuurgroep bewaakt de kwaliteit van de organisatie en de werking binnen de organisatie. Om de kwaliteit te garanderen, baseren we ons op theoretische modellen (EFQM, CIPO) die ons een kader aanreiken waarin alle aspecten van de organisatie ondergebracht kunnen worden. Het gaat dus zowel over het beleid als over de werking van de organisatie en de bijhorende lopende processen. Om de kwaliteit te meten en te evalueren, maken we gebruik van de zelfevaluatie-methode, waarin zowel eigen medewerkers als externe partners betrokken worden.
Gedrag
Hoe gedrag dat als probleem wordt ervaren door leerling, ouder, leerkracht of school zo te benaderen en te beïnvloeden dat er een positieve evolutie in die ervaring komt.
Zorg
Bepalen en uittekenen van beleid(sbeslissingen) en standpunten, uitschrijven en bijsturen van richtlijnen en procedure(s)over de inhoudelijke domeinen: leerzorgkader (zorgcontinuüm), Buitengewoon Onderwijs, GON en ION; daarbij rekening houden met de regelgeving en de eisen van kwaliteitsbewaking.

Diagnostiek
Transparant aankoopbeleid, ervaringen met diagnostische instrumenten uitwisselen, multidisciplinair handelingsgericht denken en handelen bewaken, nieuwe evoluties opvolgen.

Buitengewoon Onderwijs en Geïntegreerd Onderwijs
We willen onze medewerkers ondersteunen bij het kwaliteitsvol en uniform uitvoeren van hun GON/ION opdrachten conform de geformuleerde visie. Dit zowel op vlak van informeren over gewijzigde regelgeving, het opfrissen van procedures en inhouden. Door het geven van duidelijke, uniforme instructies en het antwoorden op vragen.
Onderwijsloopbaanbegeleiding
Bepalen en uittekenen van beleid(sbeslissingen) over schoolloopbaanbegeleiding, studiegids, leren en werken, leerplichtbegeleiding en alternatieve trajecten, overgang lager onderwijs naar secundair onderwijs tot de 2e graad, infoavonden 6e leerjaar.
Preventieve Gezondheidszorg
Bepalen en uittekenen van beleid(sbeslissingen) over preventieve gezondheidszorg; medische coördinatie.
Gelijke onderwijskansen
De GOK-verantwoordelijke volgt de ontwikkelingen met betrekking tot kansenbevordering op en coördineert de verschillende initiatieven om dit thema binnen CLBK verder uit te bouwen. Hij vertegenwoordigt CLB Kempen in de verschillende overlegstructuren om het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken (LOP + aanverwante werkgroepen, DB onderwijsraad, cel onderwijs + aanverwante werkgroepen).
Informatie- en communicatietechnologie
Coördinatie van het werk van informaticus, ICT-ers, ComputerVerantwoordelijken, verantwoordelijke administratief medewerkers i.f.v. het goed gebruik van ICT: op de aspecten planning en programmatie, interne en externe communicatie, supervisie.

Elektronisch leerlingendossier LARS
Supervisie van de implementatie, coördinatie van de groep LARS, feedback aan de individuele medewerkers, externe representatie van CLB-Kempen in de LARS-pilootgroep.

Communicatie
Interne en externe communicatie, met grote variatie in niveaus, doelgroepen, intenties, enz. Communicatie plannen, zowel op mesoniveau als op microniveau.

Teamwerking
Visie van verruimde teamwerking formuleren, perspectief bieden, concrete uitwerking stimuleren, randvoorwaarden voorzien, de groep teamleiders coachen...

Vorming
In het kader van de opdracht van het centrum, in overleg met de directie en de andere betrokken partijen, het opleidings- en vormingsaanbod en het pedagogisch beleid van het centrum bepalen, organiseren en coördineren, met als doel optimaal aan de noden van de aanwezige personeelsgroep te voldoen en daarbij ook in te spelen op de behoeften van de cliëntsystemen (leerlingen, ouders en leerkrachten).

Bestuur
Inrichtende macht van CLB-Kempen is vzw KMSL, maatschappelijke zetel : Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout.

Sinds 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen vzw KMSL (CLB-Kempen) en vzw De Wegwijzer (CLB Het Kompas te Mechelen), waarbij werd besloten om voor beide vzw's een gezamenlijk Bestuurscomité op te richten.
Het betreft hier geen fusie, beide organisaties behouden hun eigen Algemene Vergadering, eigen Raad van Bestuur, en het blijven 2 afzonderlijk erkende CLB's.
Uitvoerend
De organisatiedelen die er samen voor zorgen dat ons CLB de leerlingenbegeleiding realiseert. De bovenbouw verzorgt de randvoorwaarden; de beleidsgroep bestaat slechts uit 7 personen en de ondersteunende diensten uit 15 FTE aan administratieve personeelsleden. Dat betekent dat nog 140 personeelsleden (met een bachelordiploma, een masterdiploma of het diploma van doctor in de geneeskunde) op de werkvloer staan. Kleinste operationele eenheid is het team. Niet de individuele veldmedewerker maar het team wordt geacht de CLB-opdracht te dekken voor de doelgroep waarop het team gericht is.
Inspraak
Wettelijke raden vormen de basis van participatie in het CLB. Zowel voor het personeel als voor de cliënten zijn er raden voorzien, elk met hun eigen doel en bevoegdheid. Het is de bedoeling dat de doelgroepen hun rechten kunnen laten gelden op informatie en inspraak over de werking van het centrum.
Vestigingen
Elk van onze vestigingen begeleidt een deel van het werkgebied van ons CLB. Daarin begeleiden we zowel scholen van het gemeentelijk onderwijsnet als scholen van het vrij onderwijsnet (katholiek onderwijs). De vestiging is de link tussen een personeelslid en de scholen onder contract; het is de plaats van tewerkstelling.
Teams
Het team is de operationele eenheid. Niet de individuele medewerker maar het team moet in staat geacht worden om de volledige CLB-opdracht t.a.v. zijn doelgroep te realiseren. De teamgrootte laat het ontwikkelen van specifieke deskundigheden in leerlingenbegeleiding toe. Elk teamlid heeft daartoe een uitgesproken teamrol. Het team doet aan casusbespreking; het bespreekt strategie, tactiek en protocol, doet aan intervisie en doorstroming van informatie.
Teamrolgroepen
Teamrolgroepen zijn dwarsverbindingen in onze organisatie. Ze groeperen namelijk over de vestigingen heen de personeelsleden die eenzelfde teamrol opnemen in hun onderscheiden teams. Ze concentreren zich op een welomschreven inhoudelijk aspect van de werking. Zo is het mogelijk om met een groep gelijkgezinden deskundigheid op te bouwen door gerichte nascholing en intervisie; ook wordt het mogelijk om samen wegen te zoeken om die deskundigheid ook tot op de werkvloer van de CLB-begeleiding te brengen. In elke teamrolgroep worden de twee aspecten (vorming en implementatie) nagestreefd. We hebben ervoor gekozen om schoolondersteuning en draaischijffunctie in elke relevante teamrolgroep als ontwikkelingstaak op te nemen.
Inhoudelijk Verantwoordelijk
De vestigingscoördinator is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie, het opzetten en uitvoeren van de afspraken rond een toegewezen inhoudelijk thema voor gans CLB Kempen. Dat gaat over de voorbereiding en afhandeling (doelstellingen, planning...) van de inhoudelijke opdracht op de directieraad. Verder draagt de coördinator zorg voor de communicatie, schriftelijke of mondelinge toelichting, naar het personeel toe (personeelsvergadering, mededelingenblad....) en naar de scholen. De coördinator leidt de werkgroep -als er een is- en volgt de resultaten van de werkgroep op. De coördinator is het aanspreekpunt voor vragen, volgt de recente tendenzen. De inhoudelijke verantwoordelijkheden worden geïdentificeerd op grond van de analyse van de noden van het centrum. Het is niet de bedoeling de ganse inhoudelijke werking van het CLB te bestrijken. We selecteren inhouden waarrond we veranderingsprocessen willen laten lopen.