Samenwerkingsakkoorden

Beste directie,

Om een kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding te realiseren is het van kapitaal belang dat scholen en CLB’s goed samenwerken. Tot nu toe nam het CLB het initiatief om jaarlijks te overleggen over deze samenwerking. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

Deze samenwerkingsafspraken hebben betrekking op:

  • De rol- en taakverdeling van de school en het CLB met betrekking tot de leerlingenbegeleiding
  • De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het CLB
  • Het organiseren van informatiemomenten voor leerlingen in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en overstap naar de arbeidsmarkt.
  • de wijze waarop de samenwerking tussen de school en het CLB wordt geëvalueerd en indien nodig, bijgestuurd kunnen worden

 

We willen via onze website alvast een aantal documenten ter beschikking stellen die tot een vlotte samenwerking kunnen bijdragen .

CAJO Dossier Beroepsgeheim van de CLB-medewerker

CAJO Dossier informatie uitwisselen tussen school en CLB

Folder Vrij CLB Kempen informatie uitwisselen tussen school en CLB

Folder Vrij CLB Kempen rechtspositie minderjarigen

Iris-handleiding voor scholen en toelichting (powerpoint)

Klachtenprocedure Vrij CLB Kempen

Match kernprocessen-kernactiviteiten-functies in LARS

Missie en visie Vrij CLB Kempen

Operationeel Vormingsplan Vrij CLB Kempen

Organigram Vrij CLB Kempen (Schema)

Organigram Vrij CLB Kempen (Toelichting)

Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school

Verslag van de doorlichting van Vrij CLB Kempen (04/10/2019)